Статут

школи І-ІІІ ступенів № 300

Деснянського району міста Києва

(код ЄДРПОУ 22906882)

Нова редакція

1. Загальні положення

1.1. Школа І-ІІІ ступенів №300 Деснянського району міста Києва, відкрита відповідно до рішення виконавчого комітету Київської міської Ради народних депутатів від 12.08.1991 № 607 «Про зміни в мережі установ народної освіти в 1991-1992 навчальному році», як середня загальноосвітня школа №300. Відповідно до рішення Київської міської ради від 17 лютого 2015 №78/943 «Про деякі питання діяльності навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та передаються до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації» школа І-ІІІ сткпенів №300 Деснянського району міста Києва передана до сфери управління Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Власником є територіальна громада міста Києва в особі Київської міської ради.

Школа I-III ступенів № 300 Деснянського району міста Києва є правонаступницею середньої загальноосвітньої школи № 300 на підставі наказу Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 28.03.2011 № 154 « Про упорядкування назв середніх загальноосвітніх шкіл ».

Школа I-III ступенів № 300 Деснянського району міста Києва (далі – школа) підпорядковується Управлінню освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

Майно школи закріплено за школою на праві оперативного управління на підставі розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.05.2011 № 363 «Про закріплення майна» зі змінами та доповненнями, внесеними розпорядженням Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.03.2012 № 150 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації від 25.05.2011 № 363 «Про закріплення майна».

Повна назва: школа І-ІІІ ступенів №300 Деснянського району міста Києва. Скорочена назва: школа №300.

1.2. Місцезнаходження школи: 02232, місто Київ, просп. Володимира Маяковського, буд. 93-г, тел./факс: 530-06-60, 530-53-67.

1.3. Школа є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Управлінні Державного казначейства служби України у Деснянськомку районі Головного казначейства України в Деснянському районі м. Києва, ідентифікаційний код, печатку, штамп.

1.4. Головною метою школи є:

- забезпечення особистісної орієнтації освіти, диференціації змісту навчання шляхом поглибленого і профільного вивчення окремих предметів програми загальної середньої освіти;

- створення належних оптимальних умов для навчання обдарованої молоді, її повноцінного розвитку шляхом надання можливості здобувати знання понад обов’язковий загальноосвітній рівень, розкриття та сприяння реалізації індивідуальних творчих здібностей і обдарувань.

1.5. Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов'язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.6. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, чинним законодавством України у сфері освіти та цим Статутом.

1.7. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та цим Статутом.

1.8. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.9. Профільне навчання в 10-11, 12 класах буде здійснюватися за вибором учнів згідно з рішенням педагогічної ради шляхом диференціації навчального процесу.

1.10. Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів;

- впроваджувати експериментальні програми;

- встановлювати зразки форми для учнів школи;

- встановлювати власну символіку та атрибутику;

- користуватись пільгами, передбаченими державою;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

1.11. У школі створюються і функціонують предметні методичні комісії вчителів.

1.12. Медичне обслуговування учнів здійснюється медичними працівниками, які входять до штату школи або до штату закладів охорони здоров’я у порядку встановленому Кабінетом Міністрів України

1.13. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та тижневого планів. Річний план роботи затверджується рішенням педагогічної ради школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, затверджених Міністерством освіти і науки України (надалі - МОН України).

У робочому плані школи з урахуванням профілів навчання конкретизується варіативна частина державних стандартів освіти.

Індивідуалізація і диференціація навчання у школі забезпечуються шляхом реалізації інваріативної та варіативної частини.

Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується Управлінням освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються тижневий розклад уроків та річний режим роботи школи.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф МОН України.

Школа обирає форми, методи, засоби навчання та виховання, відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та Статуту школи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4. Навчально-виховний процес у школі здійснюється за груповою та індивідуальною формою навчання.

Школа організовує індивідуальне навчання, дистанційне навчання відповідно до положення про індивідуальне навчання у системі загальної середньої освіти.

Відповідно до поданих заяв батьками або особами, які їх замінюють, за погодженням з відповідним органом управління освітою школа може створювати умови для прискореного навчання.

Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів у школі здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України.

2.5. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється без проведення конкурсу відповідно до території обслуговування, визначеної органом місцевого самоврядування.

Зарахування учнів до школи здійснюється до початку навчального року за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження, медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), до 10-12 класів - документу про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються діти з шести років.

2.6. У школі для учнів 1-5 класів за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють створюються групи продовженого дня.

Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Режим роботи груп продовженого дня визначається Правилами внутрішнього трудового розпорядку.

2.7. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри (перший семестр та другий семестр).

Конкретні терміни початку та закінчення семестрів протягом навчального року та канікулів визначаються щорічно наказами МОН України.

Загальна тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.8. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.9. Переведення учнів школи до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН України.

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

У разі вибуття учня з міста Києва батьки або особи, які їх замінюють подають до школи заяву із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу міста Києва батьки або особи, що їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.10. Тривалість уроків у школі становить: у 1-х класах -35 хвилин, у 2-4-х класах - 40 хвилин, у 5-12-х класах - 45 хвилин.

Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з відповідними органами управління освітою та територіальними установами державної санітарно-епідеміологічної служби.

Для учнів 5-9-х класів допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання.

У 10-12-х класах допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріативної та варіативної частини навчального плану і профільних дисциплін (предметів).

2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується з профспілковим комітетом і затверджується директором школи.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов'язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні, гурткові та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів та потреб учнів, та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.12. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

2.13.Критерії оцінювання навчальних досягнеь учнів школи визначаються МОН України. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються МОН України. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. За рішенням педагогічної ради може надаватися словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів другого класу.

2.14. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та за державну підсумкову атестацію.

2.15. Порядок переведення та випуск учнів зі школи визначається МОН України.

2.16. Навчання у випускних (4-х, 9-х, 11-12-х) класах школи завершується державною підсумковою атестацією. Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН України. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється МОН України та Міністерством охорони здоров’я України.

2.17. Учні початкової школи, які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал, за поданням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, направляються для обстеження фахівцями відповідної психолого-медико-педагогічної консультації. За висновками цієї консультації такі учні можуть продовжувати навчання в спеціалізованих школах (школах-інтернатах) або навчатися за індивідуальними навчальними планами і програмами за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

Учні початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виключення, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

2.18. За результатами навчання за рік учням видається відповідний документ

(табель). Випускникам школи, які закінчили 9-й та 11-12-й класи, видається відповідний документ про освіту (свідоцтво про базову загальну середню освіту та атестат про повну загальну середню освіту). Зразки документів про базову та повну загальну середню освіту затверджуються Кабінетом Міністрів України.

2.19. Випускникам 9-х, 11-12-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

2.20. 3а відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класів нагороджуються похвальним листом “За високі досягнення у навчанні”, а випускники 11-12-х класів – похвальною грамотою “За особливі успіхи у вивченні окремих предметів”, медалями – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення у навчанні”. За відмінні успіхи у навчанні випускникам 9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою. Порядок нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН України.

2.21. Свідоцтва про базову загальну середню освіту, атестати про повну загальну середню освіту та відповідні додатки до них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених докуменів.

2.22. За успіхи у навчанні, участь та перемогу у різних позаурочних заходах (олімпіадах, конкурсах, оглядах) для учасників навчально-виховного процесу рішенням ради школи встановлюються різні форми морального та матеріального заохочення, в межах відведених для цього коштів.

3. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу у школі є:

- учні (вихованці);

- педагогічні працівники;

- психолог, соціальний педагог, бібліотекар;

- інші спеціалісти школи;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством, цим Статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

3.3. Учні мають гарантоване державою право:

- на вибір форми навчання, профільного напряму факультативів, спецкурсів, гуртків, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів ;

- брати участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

- звертатись до директора та педагогічної ради школи з проханням про перегляд рішення, прийнятого вчителем або іншими працівниками школи.

3.4. Учні зобов'язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;

- підвищувати свій загальнокультурний рівень;

- виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до Статуту та правил внутрішнього розпорядку;

- дбайливо ставитись до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

- дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників школи;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни;

- носити шкільну форму встановленого зразка згідно Указу Президента України;

- батьки учнів повинні відшкодовувати школі нанесені їхніми дітьми матеріальні збитки.

3.5. Учні школи залучаються за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно-корисної праці відповідно до Статуту і Правил внутрішнього розпорядку школи з урахуванням віку, статі, фізичних можливостей.

3.6. За невиконання учасниками навчально-виховного процесу своїх обов’язків, порушення Статуту, правил внутрішнього розпорядку на них можуть накладатися стягнення відповідно до чинного законодавства.

3.7. Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дає змогу виконувати професійні обов'язки в навчальних закладах системи загальної середньої освіти.

3.8. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показаннями, за вироком суду. Перелік медичних показань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

3.9. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

Призначення на посаду педагогічних працівників може здійснюватись на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється та затверджується районним управлінням освіти.

Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства директором школи і затверджується в Управлінні освіти району.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі змін кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

3.10. Директор школи призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами МОН України, правилами внутрішнього трудового розпорядку та Статутом школи.

3.11. Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, що регламентують діяльність навчального закладу, допускається лише за їх згодою.

3.12. Педагогічні працівники школи підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН України. За результатами атестації педагогічних працівників визначаються їх відповідність займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої, першої, вищої категорії ) та може бути присвоєно педагогічне звання “старший учитель”, “учитель(вихователь)-методист”, “педагог-організатор-методист” та інші.

3.13. Педагогічні працівники мають право на:

- порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі і гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров'я учнів;

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- вносити керівництву школи і органам управління освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховного процесу

- на соціальне і матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством.

3.14. Педагогічні працівники зобов'язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

- контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

- нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим МОН України, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків, осіб, які їх замінюють, керівника школи;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу школи;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню нимиалкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, рівень загальної і політичної культури;

- виконувати Статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівництва школи, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради, предметних методичних комісій, відвідувати наради при директорі та його заступниках, збори трудового колективу.

3.15. У школі та на її території забороняється тютюнопаління та вживання алкоголю всім учасникам навчально-виховного процесу.

3.16. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов'язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи згідно із законодавством.

3.17. Права та обов’язки інших працівників та допоміжного персоналу регулюються трудовим законодавством, Статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

3.18. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати та бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівництва школи, органів громадського самоврядування з питань навчання та виховання дітей;

- обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

- приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

3.19. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

- створювати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- забезпечувати дотримання дітьми вимог Статуту школи;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати честь і гідність дитини та працівників школи;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

- відвідувати класні та загальношкільні батьківські збори;

- брати участь у різних шкільних заходах, у тому числі у підготовці школи до нового навчального року;

- забезпечувати щоденне відвідування дітьми школи.

3.20. У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, обов’язків передбачених законодавством України, Статутом школи, Правилами внутрішньо шкільного розпорядку школа може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

3.21. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування школи;

- керувати учнівськими об'єднаннями за інтересами, гуртками та секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4. Управління школою

4.1. Управління школою здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директор школи та його заступники, педагогічні працівники, практичні психологи та соціальні педагоги призначаються і звільняються з посади відповідними органами управління освітою згідно із законодавством.

Призначення та звільнення заступників директора школи та педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.2.Вищим органом громадського самоврядування школи є загальношкільні збори (конференція) колективу, що скликаються не менш як один раз на рік.

Делегати зборів із правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

- працівників педколективу - зборами трудового колективу;

- учнів школи (починаючи з 8-го класу) - класними зборами;

- батьків, представників громадськості - класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи - 25, учнів - 25, батьків і представників громадськості - 25. Термін їх повноважень становить 1 рік. Загальні збори правомочні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати збори мають директор школи, голова ради школи, делегати зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, засновник.

Загальні збори:

- обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

- заслуховують звіти директора про здійснення керівництва школою і голови ради школи;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.3.У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об'єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління школою;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов'язаних з організацією навчально-виховного процесу.

4.3.2. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ—III ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді та загальна її чисельність визначаються загальними зборами школи.

4.3.3. Очолює раду школи голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов'язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.4. При школі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада та загальношкільний батьківський комітет.

4.5. Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

4.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов'язковості повної
загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у школі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної, та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів , педагогічних працівників;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів ;

- всебічне зміцнення зв'язків між родинами учнів та школою.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі 7 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, депутатів різних рівнів, підприємств, установ, організацій, шкіл, окремих громадян, у тому числі іноземних. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника школи. У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства.

4.5.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

4.5.5. Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку.

4.6. Директор школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- сприяє залученню діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій до навчально-виховного процесу, керівництва учнівськими об’єднаннями за інтересами;

- вживає заходів до запобігання вживанню учнями алкоголю, наркотиків, тютюнопаління;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками та учнями школи у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном та її коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників школи;

- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

- щороку звітує про свою роботу на загальних зборах (конференціях) колективу.

4.7. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган управління школою - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.8. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- планування та режиму роботи школи;

- варіативної складової робочого навчального плану;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- участі в інноваційній та експериментальній діяльності школи, співпраці з вищими навчальними закладами та науковими установами;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

- морального заохочення батьків або осіб, які їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

- притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за невиконання ними своїх обов’язків.

4.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.10. У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.

5. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2. Майно, закріплене за школою, перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Києва і закріплено за школою на праві оперативного управління.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони. Збитки, завдані навчальному закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

6. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансування школи здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.2. Фінансово-господарська діяльність проводиться школою відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України “Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів на основі її кошторису.

6.3. Джерелами формування кошторису школи є:

- кошти відповідного бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення навчального процесу в обсязі, визначеному Державним стандартом загальної середньої освіти;

- кошти, отримані за надання платних послуг;

- кошти отримані від передачі в оренду окремих приміщень, споруд, обладнання;

- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств;

- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;

- інші джерела, не заборонені законодавством.

6.4. Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством та нормативно-правовими актами, МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкована школа.

6.6. Бухгалтерський облік у школі здійснюється самостійно, при школі функціонує бухгалтерська служба, яку очолює головний бухгалтер.

6.7. Звітність про діяльність школи встановлюється та проводиться відповідно до чинного законодавства.

7. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право, відповідно до чинного законодавства, укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь школи у міжнародних програмах, пректах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до чинного законодавства.

8. Контроль за діяльністю школи

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забзпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль за діяльністю школи здійснюють МОН України, Державна інспекція навчальних закладів при МОН України; Департамент освіти і науки молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю школи є державна атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому МОН України.

8.4. При атестації школі, що здійснює підготовку за рівнем базової або повної загальної середньої освіти, підтверджується право видачі документів про освіту державного зразка.

8.5. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов'язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність таких перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше два рази на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною роботою школи, проводяться різними організаціями та структурами відповідно до чинного законодавства.

9. Реорганізація або ліквідація школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймається відповідно до чинного законодавства.

Кiлькiсть переглядiв: 555

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.